Monday, August 9, 2010

Sri Sri Bhakti Saudh Bhajan Kuthir

Sri Sri Bhakti Saudh Bhajan Kuthir

Jagannath Temple
Gour Givinda Sevashram

Founder Acharya:- Srila Bhakti Saudh Ashram Maharaj

Present Acharya:- Srila Murali Krishna Goswami Maharaj

Math In Charge:- Sriman Upasana Das Brahmachari

Deity:- The Picture of Sri Jagannath-Balodeva & Suvadra Jiu, Sri Sri Gaur-Gopal, Sri Sri Gaur-Nitai, Sri Sri Radha-Giridhari

Visiting Place:- The holy samadhi temple of

Srila Bhakti Saudh Ashram Maharaj

Ishodyan, Hulor-Ghat, Sri Mayapur, dist:- Nadia, State:- West Bengal, India, Postal Pin Code:- 741313

Phone:- +919333692177

No comments:

Post a Comment